CD for this Divyadesam 109

Garuda Rajanae Saranam CD

Album: Garuda Rajanae Saranam

Music: R. Girish Krishnan

Artist: Bombay Saradha

Released in: 2012

Producer: Giri Trading Agency, Chennai

Garuda Rajanae Saranam

Garuda Rajanae Saranam

Bombay Saradha

Bombay Saradha

SPLN Suprabhatham CD

Album: Sri Panchamuga Lakshmi Nrusimha (SPLN) Suprabhatham

Music: R. Girish Krisnhan

Artist: Bombay Saradha

Released in: 2012

Producer: Giri Trading Agency

SPLN Suprabhatham CD

SPLN Suprabhatham CD

Bombay Saradha

Bombay Saradha
Songs for iTunes
Suprabhatham for iTunes

Sample Audio Tracks


SPLN Suprabhatham in Tamil

SPLN Suprabhatham in Sanskrit

Listen in Sound Cloud